Riha SWOT analysis s.r.o.
Glóbus uprostřed modrého pozadí
Graf popisující vnější prostředí Vnější analýza
K tomu, aby podnik byl úspěšný, musí být jeho strategie konzistentní s okolím. Podnik dosáhne lepších výsledků pouze tehdy, podaří-li se mu vytvořit soulad mezi jeho strategií a okolím. Pro management podniku je důležité znát dobře okolí podniku, jeho prostředí a faktory které podnik ovlivňují. Toho lze dosáhnout díky důsledného sledování, analyzování a vyhodnocování podniku. PESTE analýza je analýza politicko-právního, ekonomického, sociálně-kulturního, technologického a ekologického prostředí. Všeobecně je to strategický audit vlivu makrookolí. Potom má podnik možnost snáze zaměřit na činnost, které jsou pro něj smysluplné a perspektivní a přinášejí mu konkurenční výhodu.

Analýza okolí podniku by měla být uskutečňována ve třech základních na sebe navazujících krocích:
  1. Analýza nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za nichž byla formulována dosavadní strategie, včetně proběhu realizace této strategie
  2. Identifikace současného stavu a předpověď budoucího vývoje podnikového okolí, včetně očekávaných změn postavení podniku v podnikatelském prostředí
  3. Ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj podniku a určení nových příležitostí a hrozeb.
  4. 1
    Tuto analýzu naše firma provádí velmi důkladně.


    1 Obrázek zdroj: mmxi-europe.com
    3 Obrázek zdroj: google.com
"Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II.
Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem."