Zadvn znak

Abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHCHIJKLMNOPGRS

Znaky s AltGr

 

Znak AltGr+

@ v

e

1

\ q

| w

r

s

d

[ f

] g

k

l

# x

& c

{ b

} n

< ,

< .