Abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

Znaky s AltGr:

Znak AltGr+

 

\ q

| w

e

)

d

s

[ f

] g

k

l

$

# x

& c

@ v

{ b

}n

< ,

> .

* -

~