„Tento web je vytvořen vrámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“

Obec Ježov

Obec Ježov se nachází východně od Kyjova v severovýchodní části mikroregoinu v nadmořské výšce 238 m. Katastr obce zaujímá rozlohu 591 ha. K 1. 1. 2014 měla obec 710 obyvatel. Území je minimálně zelesněné.

Obec je součástí mikroregionu Podchřibí. Celkově mikroregion tvoří tyto obce:
  1. Vřesovice
  2. Labuty
  3. Skalka
  4. Ježov
  5. Žádovice
  6. Kelčany

Geograficky Ježov spadá do kyjovské pahorkatiny. Východní částí protéká potok Hruškovice a západní částí Skalecký potok. Oba se pod obcí v jižní části sbíhají. Na obou potocích se nachází vodní nádrže. Severozápadní svahy jsou osázeny vinicemi a na východ jsou převážně sady. Lokalita leží na rozhraní Račanské jednotky a Kyjovské pahorkatiny. Jedná se o subsystém Karpaty, které jsou součástí Alpskokarpatského pásma v Evropě. Nachází se flyšovém pásmu Západních Karpat tzv. Račanské jednotce  (svrchní křída až spodní oligocén). Vytváří pohoří Chřiby, podloží Vídeňské pánve. Můžeme v ní podle stáří vydělit Soláňské souvrství, představující hrubě písčitý flyš s častými tělesy slepenců, Zlínská souvrství zastoupené v okolí Ježova. Kvartenním pokryvem jsou spraše.

Daná lokalita se nachází v povodí řeky Dyje. Protékájí ji místní potoky Hruškovice a Skalecký potok, které se vlévají do Kyjovky a ta je levobřežním přítokem Dyje. Průměrná roční teplota přesahuje 9 stupňů Celsia. Průměrný úhrn srážek je 550 mm.

Zdroj veškerého textu a obrázků: wwww.jezov.cz/obec/o-obci/