Úvod Slovenský rozhlas Istropolis Pamätník SNP Areál VŠP Nitra

Slovenská architektúra

Slovenská architektúra je súčasť európskej architektúry, staviteľské umenie zamerané na praktické a estetické potreby spoločnosti na Slovensku.

Prvými dokladmi vznikajúcej architektúry na Slovensku z mladého paleolitu a neolitu sú početné nálezy pozostatkov zemníc, polozemníc (Barca) i veľkých halových konštrukcií (Štúrovo). Na pozostatkoch chaty v Nitrianskom Hrádku nášli už aj farebne pomaľovanú omietku.

Ľudová architektúra na Slovensku

Ľudová architektúra na Slovensku je prejav stavebnej činnosti s charakteristickými znakmi podľa oblasti na území Slovenska, stavaná zväčša svojpomocne. Presné vymedzenie tohto pojmu je však problematické a dosť relatívne.

Vďaka geografickej polohe Slovenska na styčných bodoch rôznych kultúr a vďaka rôznorodej geomorfológií, charakterizuje slovenskú ľudovú architektúru veľká výrazová pestrosť a bohatosť prvkov a foriem. Ťažiskovo sa na Slovensku používala na stavbu budov hlina a drevo, pričom Slovensko možno rozdeliť na dve základné oblasti, podľa dostupnosti týchto materiálov z miestnych zdrojov.

Mnohé objekty slovenskej ľudovej architektúry sú pamiatkovo chránené, alebo dokonca zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Druhy ľudových stavieb:

Rezervácie ľudovej architektúry:

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry Rok vyhlásenia Počet kultúrnych pamiatok
Vlkolínec 1977 75
Ždiar 183
Podbiel 56
Čičmany 36
Špania dolina 1979 83
Osturňa 1981 157
Sebechleby 89
Veľké Leváre 25
Brhlovce 1983 25
Plavecký Peter 1990 28

Zdroje:

Slovenská architektúra. (2017, október 27). Wikipédia, Slobodná encyklopédia. Získané 09:19, október 24, 2020 z //sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensk%C3%A1_architekt%C3%BAra&oldid=6572870.

Ľudová architektúra na Slovensku. (2019, marec 10). Wikipédia, Slobodná encyklopédia. Získané 09:20, október 24, 2020 z //sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BDudov%C3%A1_architekt%C3%BAra_na_Slovensku&oldid=6804662.

Digital Park. In: digitalpark.sk [online]. [cit. 28. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.digitalpark.sk/galeria/

HORE