Co máme znát, než začneme v IE2?

Informatika pro ekonomy II je předmět, který má poskytnout určitý základní přehled v technologiích používaných pro vytváření a provoz informačních systémů i v počítačových technologiích běžně užívaných v každodenní praxi. V předmětech, které logicky předcházejí, se studenti seznamují s některými základními pojmy, jež jsou pro pochopení souvislostí zcela nezbytné. V tomto dokumentu tedy shrnujeme důležité pojmy z předmětu Výpočetní technika a algoritmizace II, na něž se v předmětu Informatika pro ekonomy II navazuje a jejichž osvojení je pro zdárné zvládnutí učiva nezbytné.

U každého pojmu nebo skupiny pojmů je uvedena bližší specifikace pomocí otázek a podrobnějších hesel, které se dané problematiky přímo týkají.

Princip činnosti programového vybavení

program
Program jako posloupnost příkazů (nebo instrukcí). Co je to zdrojový text programu? Co je to strojový kód?
interpretace
Co je to interpretace programu? Jaké jsou základní vlastnosti běhu interpretovaného programu? Jaký znáte interpret příkazů?
kompilace
Co je to kompilace? Jaké jsou základní vlastnosti běhu kompilovaného programu? Jaký znáte kompilátor?
spuštění programu
O jaký proces se jedná? Co se děje při spouštění programu? Jak lze spustit program z uživatelského rozhraní? Kde na disku systém vyhledává spouštěný program?
editor, základní příkazy (například Turbo)
Jak fungují základní příkazy editoru typu Turbo? Pohyby kurzorem, vkládání a mazání textu, práce s bloky, vyhledávání a nahrazení (stačí vědět, jak takové služby pracují). Klávesové kombinace typu Ctrl-K B, jak se správně z klávesnice zadávají?

Algoritmizace

algoritmus
Co je algoritmus? Jaké má základní čtyři vlastnosti?
způsoby vyjádření algoritmu
Jakými prostředky lze vyjádřit (zapsat) algoritmus? Jaké vlastnosti mají tyto prostředky?
metodické postupy při sestavování algoritmu
Sestavování algoritmu metodou „shora dolů“, „zdola nahoru“. Popis vstupních dat a způsob jejich čtení. Popis výstupní sestavy a způsob jejího zobrazení.
datový typ
Datový typ jako jednota povolených hodnot a operací. Příklady datových typů známých z jazyka Pascal. Volba vhodného datového typu. Zápis hodnot datových typů známých z jazyka Pascal.
strukturované datové typy
Známé stukturované datové typy z jazyka Pascal. Záznam jako celek, složky záznamu, deklarace záznamu, notace. Příkaz with. Pole a jeho složky, deklarace pole, indexy.
výrazy
Vyhodnocování výrazů. Operand, operátor. Priorita a arita operátorů. Jak lze změnit prioritu operátorů? Porovnání výrazů. Logické výrazy a logické operátory.
zobrazení celočíselných hodnot
Jak je zobrazeno nezáporné celé číslo v počítači? Jak z desítkové hodnoty zjistím dvojkové vyjádření a naopak?
doplňkový kód
Princip zobrazení celých čísel doplňkovým kódem. Jak lze vypočítat při známé bitové šířce rozsah zobrazených hodnot?
zobrazení znakových hodnot
Co je to znaková hodnota? Jak se dělí znakové hodnoty? Jak poznám řídicí znak od zobrazitelného? K čemu slouží řídicí znaky?
znakové kódy, kódové tabulky
Co je to znakový kód? Jaké znakové kódy se používají pro zobrazení znaků? Co je to národní znak?
příkazy
Co je to příkaz? Jak dělíme příkazy v jazyce Pascal? Co je to syntax příkazu? Co je to graf syntaxe? Co je to sémantika příkazu?
proměnná
Co je to proměnná v programovacím jazyce? Co je to deklarace proměnné?
jednoduché příkazy
Přiřazení, zápis výrazu na pravé straně přiřazení. Volání procedury, syntax, sémantika.
strukturované příkazy
Co je to strukturovaný příkaz? Rozdělení strukturovaných příkazů v jazyce Pascal. Složený příkaz a jeho účel.
větvení programu
Jaký je princip větvení programu? Příkaz if, příkaz case.
programový cyklus
Co je to programový cyklus? Podmíněný cyklus, příkaz while a příkaz repeat. Počítaný cyklus, příkaz for. Výčtový cyklus. Vzájemná zaměnitelnost cyklů.
podprogramy
Co je to podprogram? K čemu se využívá? Jaký je rozdíl mezi procedurou a funkcí? Jaký je rozdíl mezi deklarací a voláním podprogramu? Jaký je rozdíl mezi voláním procedury a voláním funkce? Jaký je rozdíl mezi globálními a lokálními proměnnými podprogramu?
parametry podprogramů
Co je to parametr podprogramu? K čemu slouží? Co je to skutečný parametr a formální parametr?