Co máme znát, než začneme v IE1?

Informatika pro ekonomy I je předmět, který má poskytnout základní znalosti a dovednosti ve vybraných internetových technologiích používaných běžně v každodenní praxi. V předmětech, které logicky předcházejí, se studenti seznamují s některými základními pojmy, jež jsou pro pochopení souvislostí zcela nezbytné. V tomto dokumentu tedy shrnujeme důležité pojmy z předmětu Výpočetní technika a algoritmizace I, na něž se v předmětu Informatika pro ekonomy I navazuje a jejichž osvojení je pro zdárné zvládnutí učiva nezbytné.

U každého pojmu nebo skupiny pojmů je uvedena bližší specifikace pomocí otázek a podrobnějších hesel, které se dané problematiky přímo týkají.

Operační systémy, Unix

přihlášení k systému, princip a utajení hesel
Co je to víceuživatelský systém? Co je potřeba k přihlášení? Jak mám volit heslo? Jak mohu s heslem nakládat? Jaké kroky mám učinit pro utajení hesla? Co mám dělat, když zapomenu heslo? Jak zjistím po přihlášení, jaké je moje uživatelské jméno?
soubor
Co je to soubor? Co je uloženo v souborech? Kde se soubory nacházejí? Jak se vytvářejí názvy souborů? Lze použít znak mezera v názvu souboru? Který znak nelze použít v názvech souborů? Které znaky lze použít, ale jejich použití je matoucí? Co jsou to znaky se zvláštním významem a jak lze zvláštní význam potlačit?
adresář
K čemu slouží adresář? Jak jsou adresáře uspořádány v diskovém systému? Jaké informace obsahuje adresář? Jak se liší pravidla pro vytváření názvů adresářů od pravidel pro vytváření názvů souborů?
skrytý soubor a adresář
přístupová práva
Tři základní druhy přístupových práv. Jak se práva nastavují? Relativní a absolutní zápis práv při nastavení. Jaký vliv má nastavení práv na činnost ostatních uživatelů? Nastavení práv a ochrana dat.
kořenový adresář
Jak se kořenový adresář označuje? Jakou souvislost má kořenový adresář a přístupová cesta (absolutní)?
aktuální adresář
Jak změníme aktuální adresář? Jaký je vztah mezi aktuálním adresářem a přístupovou cestou (relativní)? Jak nastavíme domovský adresář jako aktuální? Jakým symbolickým zápisem se označuje aktuální adresář? Jakým symbolickým zápisem se označuje nadřízený adresář k adresáři aktuálnímu? Jak zjistíme název aktuálního adresáře (i s přístupovou cestou)? Kolik aktuálních adresářů má uživatel (v rámci jednoho svazku)?
domovský adresář
Kterým příkazem zjistíme název domovského adresáře (i s přístupovou cestou)? Kolik domovských adresářů má uživatel (například na serveru akela)?
přístupová cesta, relativní, absolutní
Jaký je rozdíl mezi zápisem relativní a absolutní přístupové cesty? Které symbolické názvy adresářů můžete použit při zápisu přístupové cesty?
kvóta
Co je kvóta uživatele? Jaký je rozdíl mezi stálou a dočasnou kvótou? V jakých jednotkách se kvóta udává? Co se stane, když překročíte stálou kvótu? Co se stane, když překročíte dočasnou kvótu"? Které (souborové) operace je třeba pravidelně a průběžně provádět, abyste kvótu (kvóty) nepřekročili? Kterým příkazem zjistíte informace o zaplnění Vašeho účtu?
příkazový řádek
Co je to příkaz? Kolik příkazů může být uvedeno na jednom příkazovém řádku? K čemu příkazový řádek slouží? Který program "produkuje" příkazový řádek? Do které skupiny programového vybavení patří takové programy? Jaký je anglický název takového programu? Jak se nazývá příkazový interpret, který máte nastaven na svém účtu na serveru akela (pozor, všichni uživatelé nemusí mít nastaven stejný)? Jak si můžete sami zjistit, o který program se jedná? Jaké dva základní typy příkazů existují? Čím se od sebe liší a jak se tato odlišnost projevuje při zpracování příkazového řádku? Které objekty můžete na příkazovém řádku používat?
spuštění programu
Jak se projeví chybně zapsaný příkaz, chybný příkaz? Jak se projeví správně zapsaný příkaz?
parametry, přepínače (=volby)
Logický rozdíl mezi parametry a přepínači. Syntaktický rozdíl mezi parametrem a přepínačem. Jaké je obvyklé pořadí těchto dvou objektů?
základní příkazy:
ls -lRa, pwd, cd, chmod,
cp -rR, mv, rm -rR, 
mkdir, rmdir, du, 
cat, more, grep -lcnvi, sort -rf, 
whoami, who,
ssh, scp, quota -v,
ps, man
U všech těchto příkazů je třeba vědět, jak se používají, jaké mohou mít parametry a jaký je význam naznačených přepínačů.
přesměrování standardních souborů a zřetězení příkazů
Co je to standardní vstupní textový soubor, standardní výstupní textový soubor? Co je direktiva přesměrování? Které tři základní typy přesměrování používáme? Jak funguje zřetězení (=propojení, =kolona) dvou příkazů? K čemu se dá užitečně využít? Jaké vlastnosti musí mít příkaz (=program), aby mohl být efektivně použit při zřetězení?

Operační systémy, Windows

ovládání operačního systému
Základní a rozšiřující části operačního systému, spouštění programů, práce s nápovědou, pracovní plocha, nabídka start, průzkumník, koš, práce se schránkou, práce s více spuštěnými programy, programy dodávané s OS Windows, práce v síti.
vyhledávání souborů na lokálním disku
Vyhledávání z příkazového řádku, vyhledávání podle názvu, vyhledávání podle obsahu
přepínání mezi běžícími procesy
Co je to ohnisko (focus)? Jakými metodami lze přesunout ohnisko na jiný proces? Co je to běh na pozadí?
národní prostředí na klávesnici
Nastavení národního prostředí, mapa znaků, ovladač klávesnice.

Princip činnosti počítače

základní pojmy
Počítač, bit, byte, informace, data, program, instrukce, hardware, software.
instrukce
Co je instrukce? Co je to instrukční sada? Jak rychle se provádějí instrukce? Co je to MIPS?
program
Označení programu, verze, aktualizace programu, instalace programu. Typy programů, vytváření programů.
operační paměť – uložení dat
Organizace operační paměti, vliv kapacity operační paměti na činnost počítače. Způsob uložení základních typů dat – číselných typů, znakových typů
číselné soustavy, převody hodnot
Základ číselné soustavy, váha číslice, soustava dvojková, osmičková, šestnáctková, operace s binárními čísly, převody hodnot mezi uvedenými soustavami.

Hardware

struktura počítače, části počítače
Základní struktura počítače, konfigurace, počítačová síť.
disk, organizace dat na disku
Soubor, složka, adresář, název souboru, typ souboru, hierarchická struktura disku, adresář aktivní, kořenový, nadřazený, specifikace souboru.
disketa, kapacita, způsob uložení dat
Princip uložení dat, výpočet kapacity diskety, formátování disket. Další výměnná média a princip jejich práce.
klávesnice, popis, klávesové kombinace
Části klávesnice, kódy kláves, užití klávesových kombinací při obsluze programů.

Zpracování textu a typografické zásady

proporcionální a neproporcionální písmo
Co je to neproporcionální (strojopisné) písmo? Jaké má vlastnosti? Co je to proporcionální (knižní) písmo a jaké má vlastnosti? Která z těchto kategorií je starší? Které písmo se dnes častěji používá a proč?
klasifikace knižního písma
Co je to antikva, grotesk? K čemu se používá a jaké má vlastnosti? Jak se jmenují představitelé antikvových písem, groteskových písem?
typografické míry
Jaké typografické měrné systémy se používají? Jaké jsou základní typografické jednotky? U jakých rozměrů se tyto jednotky nejčastěji používají? Jaké jsou relativní jednotky a k čemu slouží?
speciální znaky v proporcionálním písmu
Jaké druhy mezer existují v proporcionálním písmu? Jak se zapisuje spojovník, pomlčka, uvozovky, výpustek, matematické znaky, procenta, stupně, čísla apod.?
interpunkční znaménka v mateřském jazyce
Psaní větné interpunkce, správné mezerování, kombinace interpunkce a závorek či uvozovek.
formátování dokumentu, odstavcová zarážka, okraje, odsazení, zarovnání
Jaké jsou základní prvky odstavců? (Správná terminologie, typograficky správné parametry.) Jaké jsou základní formátovací parametry stránek? Co je to běžné záhlaví? Co je to poznámka pod čarou? Co je to optický střed stránky? Jak se nastavují stránkové okraje? Co je to dvoustranný dokument?