Co máme znát, než začneme v IE2?

Informatika pro ekonomy II je předmět, který má poskytnout určitý základní přehled v technologiích používaných pro vytváření a provoz informačních systémů i v počítačových technologiích běžně užívaných v každodenní praxi. V předmětech, které logicky předcházejí, se studenti seznamují s některými základními pojmy, jež jsou pro pochopení souvislostí zcela nezbytné. V tomto dokumentu tedy shrnujeme důležité pojmy z předmětu Informatika pro ekonomy I, na něž se v předmětu Informatika pro ekonomy II navazuje a jejichž osvojení je pro zdárné zvládnutí učiva nezbytné.

U každého pojmu nebo skupiny pojmů je uvedena bližší specifikace pomocí otázek a podrobnějších hesel, které se dané problematiky přímo týkají.

Zpracování grafické informace

Uložení rastrového obrazu v počítači
Co je to rastrový obraz? Jaké má vlastnosti? Co je barevná hloubka? Co je hustota obrazu? Jak vypočítáme velikost paměti, kterou zabírá určitý rastrový nekomprimovaný obraz?
Uložení vektorového obrazu v počítači
Co je to vektorový obraz? Jaké má vlastnosti? Jak jej lze porovnat s rastrovým obrazem?
Obrazové editory
Princip pořizování a úpravy rastrového obrazu, typické nástroje a služby rastrových obrazových editorů. Principy pořizování a úpravy vektorového obrazu, typické nástroje a služby vektorových editorů. Postup kreslení vektorových obrazů.

Statické dokumenty v jazyce HTML

Internetová služba WWW – základní princip
Princip klient–server, URL, protokol http, bezstavovost protokolu. URL a umístění dokumentů přístupných z internetového prostoru na serveru akela. Jak vystavíme dokument viditelný z libovolného místa v Internetu?
Jazyk HTML
Statické dokumenty v jazyce HTML. Základní značky pro vymezení dokumentu. Značky pro úpravu textu v rámci odstavce. Sazba odstavců. Nadpisy, seznamy a výčty. Tabulky. Odkazy na obrázky a modifikace jejich zobrazení. Hypertextové odkazy. Formuláře.
Kaskádové styly
Princip strukturního značkování a přiřazení vizuální podoby značkám v dokumentu. Možnosti kaskádových stylů – hlavní skupiny parametrů značek.

Dynamické dokumenty, jazyk JavaScript

Princip dynamického dokumentu na straně klienta
Možnosti dynamického dokumentu, způsoby vložení příkazů jazyka JavaScript do dokumentu v jazyce HTML.
Základní prvky jazyka JavaScript
Jednoduché příkazy (přiřazení, volání funkce). Strukturované příkazy (větvení, cyklus). Proměnné a jejich datové typy.
Práce v otevřeném dokumentu
Činnost prohlížeče při čtení dokumentu. Průběžné vytváření značek dokumentu pomocí příkazů.
Práce v uzavřeném dokumentu
Reakce na události. Objektový model dokumentu (DOM). Přístup k vlastnostem zobrazených prvků. Práce s formuláři. Ovlivnění vzhledu zobrazených prvků.