Perl - cvičení 12

 1. Napište moduly definující třídy Obrazec, Kruh a Ctverec. Kruh a Ctverec budou potomky třídy Obrazec. Ta bude definovat konstruktor (může fungovat jako metoda třídy i jako metoda objektu) a metodu, která vypíše jméno obrazce. Atributem objektu třídy Kruh bude průměr, třída Ctverec má atributy délka strany nebo délka úhlopříčky. Obě třídy definují metody pro výpočet obsahu obrazce. V případě, že potřebné atributy nejsou nastaveny, vypište varování.

  Použijte moduly Kruh a Ctverec pro vytvoření objektů těchto tříd, nastavte jim atributy a vypište obsahy těchto obrazců.

  Atributy objektů mohou být nastaveny hned v konstruktoru, ale mohou být také nastaveny až po vytvoření objektu. Napište proto funkce, které umějí s atributy pracovat (tzn. modifikovat hromadně i po jednom, stejně tak jako je číst).

  Konstantu PI importujte z modulu Obrazec.

  Modul Obrazec:

  package Obrazec;
  
  use Exporter;
  @ISA = qw(Exporter);
  
  our @EXPORT = qw(PI);
  
  sub new {
      my $kdo = shift;
      return bless {@_}, ref $kdo || $kdo;
  }
  
  sub jmeno {
      my $kdo = shift;
      return ref $kdo || $kdo;
  }
  
  sub nastav_atributy {
      my $objekt = shift;
  
      my %atributy = @_;
  
      $objekt->{$_} = $atributy{$_} for keys %atributy;
  }
  
  sub dej_atribut {
      my $objekt = shift;
  
      return $objekt->{shift()};
  }
  
  sub PI () {3.14};
  
  
  Modul Kruh:
  package Kruh;
  
  use Obrazec;
  our @ISA = qw(Obrazec);
  
  sub obsah {
      my $objekt = shift;
  
      unless (exists $objekt->{prumer}) {
          warn "Neni zadan prumer kruhu\n";
      } else {
          return PI*($objekt->{prumer}/2)**2;
      }
  }
  
  Modul Ctverec:
  package Ctverec;
  
  use Obrazec;
  our @ISA = qw(Obrazec);
  
  sub obsah {
      my $objekt = shift;
  
      unless (exists $objekt->{strana} or exists $objekt->{uhlopricka}) {
          warn "Neni zadana strana nebo uhlopricka ctverce\n";
      } elsif (exists $objekt->{strana}) {
          return $objekt->{strana}**2;
      } else {
          return +($objekt->{uhlopricka}/sqrt(2))**2;
      }
  }
  
  Příklad použití objektů tříd Kruh a Ctverec:
  use Kruh;
  
  my $k = new Kruh prumer => 1;
  
  print "jmeno obrazce: ".$k->jmeno."\n";
  print "prumer: ", $k->dej_atribut('prumer'), "\n";
  print "obsah: ", $k->obsah, "\n";
  
  use Ctverec;
  my $c = new Ctverec;
  
  print "jmeno obrazce: ".$c->jmeno."\n";
  $c->nastav_atributy(uhlopricka => sqrt(2));
  print "uhlopricka: ", $c->dej_atribut('uhlopricka'), "\n";
  print "obsah: ", $c->obsah, "\n";
  
  
  $c->nastav_atributy(barva => cervena, strana => 2);
  print "strana: ", $c->dej_atribut('strana'), "\n";
  print "obsah: ", $c->obsah, "\n";
  
  my $c2 = new Ctverec;
  print $c2->obsah; # varovani, nemame zadany potrebne hodnoty
  
  # do promenne $c2 si ulozim odkaz na objekt tridy Kruh
  $c2=$k;
  print "obsah : ", $c2->obsah;
  
 2. S využitím stanradního modulu CGI vygenerujte a vypište kód webové stránky s titulkem "Datum", obsahující nadpis úrovně 1 "Dnešní datum" a text s aktuálním datem, následovaný horizontální čarou. Jednou příklad vyřešte tak, že modul CGI použijete objektovým způsobem, podruhé standardním způsobem (provedete import potřebných jmen).
  # objektově orientované použití
  use CGI;
  my $q = new CGI;
  my @time = localtime;
  print $q->start_html(-title => 'Datum'),
     $q->h1("Datum"),
     $q->p("$time[3]. ".(1+$time[4]).". ".(1900+$time[5])),
     $q->hr,
     $q->end_html;
  
  
  # standardní použití
  use CGI ':standard';
  my @time = localtime;
  print start_html(-title => 'Datum'),
     h1("Datum"),
     p("$time[3]. ".(1+$time[4]).". ".(1900+$time[5])),
     hr,
     end_html;
  
© 2013, František Dařena

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!