Perl - cvičení 10

 1. Napište program, který načte matici hodnot (hodnoty na řádcích oddělené mezerou), vypíše tuto matici transponovanou.

  Příklad - vstup:

  1 2 3 4
  5 6 7 8
  
  Výstup:
  Transponovaná matice:
  1 5
  2 6
  3 7
  4 8
  Součet všech prvků: 36
  Součet prvků na hlavní diagonále: 7
  
  Možné řešení:
  my $soucet; my $soucet_diagonala;
  my @matice; my @transponovana;
  while (<>) {
      chomp;
      my @radek = split;
      push @matice, [@radek];
  	# nebo jenom push @matice, [split];
  }
  for my $radek (0..$#matice) {
      for my $sloupec (0..@{$matice[0]}-1) {
          $transponovana[$sloupec]->[$radek] = $matice[$radek]->[$sloupec];
          $soucet += $matice[$radek]->[$sloupec];
          $soucet_diagonala += $matice[$radek]->[$sloupec] if $radek == $sloupec;
      }
  }
  
  print "Transponovana matice:\n";
  print "@$_\n" for @transponovana;
  print "Soucet vsech prvku: $soucet\n";
  print "Soucet prvku na hlavni diagonale: $soucet_diagonala\n";
  
 2. Napište program, který projde tabulku symbolů balíku main a vypíše jména všech polí a hashl, které oobsahují nějaké hodnoty.
  # pomocí symbolických odkazů
  for (keys %main::) {
      print "\@$_ je pole\n" if @$_;
      print "\%$_ je hash\n" if %$_;
  }
  
  # nebo pomocí typeglobů
  for (keys %main::) {
      local *symbol = $_;
      print "\@$_ je pole\n" if @symbol;
      print "\%$_ je hash\n" if %symbol;
  }
  
 3. Napište funkci zobraz_struktury, která přebírá jako seznam argumentů libovolný počet skalárů, polí nebo hashů a která potom každou z těchto struktur zobrazí následujícím způsobem:
  1. argument - skalár
  Hodnota: 10
  
  2. argument - pole
  Hodnoty: 1, 2, 3
  
  3. argument - hash
  Obsah:
  	klic1 => hodnota1
  	klic2 => hodnota2
  
  Vyzkoušejte následovně:
  $x = 1;
  @p = (1,2,3);
  %h = (klic1 => 'hodnota1', klic2 => 'hodnota2');
  
  zobraz_struktury \$x, \@p, \%h;
  
  Možné řešení:
  sub zobraz_struktury {
      my $i = 1;
      for (@_) {
          if (ref eq 'SCALAR') {
              print "$i. argument - skalar\n";
              print "Hodnota: $$_\n\n";
          } elsif (ref eq 'ARRAY') {
              print "$i. argument - pole\n";
              print "Hodnoty: ", join(', ', @$_), "\n\n";
          } elsif (ref eq 'HASH') {
              print "$i. argument - hash\n";
              print "Obsah:\n";
              for my $klic (keys %$_) {
                  print "$klic => $_->{$klic}\n";
              }
              print "\n\n";
          } else {
              "Nepodporovany datovy typ\n\n";
          }
          $i++;
      }
  }
  
© 2003, František Dařena

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!